Hartgroep ANBI

Stichting Hartgroep Nederland heeft ANBI status en is een officieel en erkend Goed Doel!
Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

In maart 2017 heeft Stichting Hartgroep Nederland bij de belastingdienst ANBI status aangevraagd en 3 weken later de ANBI status verkregen. Dit houdt in dat een donateur zijn giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Hartgroep Nederland is ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 63864185
Als ANBI organisatie wordt er van ons gevraagd een aantal gegevens op onze site te publiceren, waarvoor wij deze Hartgroep ANBI pagina hebben gemaakt, donaties graag overmaken naar Hartgroep NL29INGB0008020040

Statutaire naam:
Stichting Hartgroep Nederland

RSIN / Fiscaalnummer:
8554.32.408

Bezoekadres:
De Wieënhof 1
5802 EZ Venray

Correspondentieadres:
Postbus 5052
5800 GB Venray

Bestuur:
Voorzitter: vacant
Secretaris: de heer M. Gouwentak
Penningmeester: de heer R.B.E. Roso
Procuratiehouder: de heer R.E.R. Roso-Ruoff

Algemeen bestuurslid: mevrouw D.G.D. Roso
Algemeen bestuurslid: mevrouw S.S.M. Holla
Algemeen bestuurslid: mevrouw T.F. Gouwentak

Onze bestuursleden genieten geen beloning en/of vergoeding voor hun activiteiten, anders dan de mogelijkheid om door hen gemaakte onkosten te declareren.

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting zijn: samenwerken met andere verenigingen en stichtingen die gelijke of gelijksoortige doelstellingen onderschrijven en pogen tot samenwerking in federatief verband te komen met erkenning van ieders eigenheid en uniciteit. Daarnaast het is lotgenotencontact de basis van onze stichting. Het onderhouden van lotgenotencontact gebeurt zowel vanuit de stichting als ook vanuit de regionale afdelingen, die in verschillende vormen van lotgenotencontact kunnen worden aangeboden.
Lotgenoten worden multimediaal op de hoogte gehouden van kwalitatief hoogwaardige en praktische informatie over het omgaan met hun hart- en of vaat aandoening. Deze kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening gebeurt onder andere via (thema) bijeenkomsten, open koffie, kookworkshops, leefstijl activiteiten, nieuwsbrieven, Hartgroep Magazine, Hartgroep Patiëntenblad, (Gezondheid)beurzen, voorlichting in ziekenhuizen en medisch centra, website, Facebook, Twitter, Instagram.

Doelstelling:
1) De stichting heeft als doel;
Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan alle zich in Nederland bevindende lijders aan hart- en vaatziekten, alsook aanverwante ziekten, alsmede het verenigen van deze lijders en allen, die de ernst van deze ziekten onderkennen, alsook aan degene die onze doelen onderschrijven, ongeacht hun maatschappelijke status, politieke overtuiging of geloof.

2) De stichting beoogt het algemeen nut.
3) De stichting heeft geen winstoogmerk.
4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Krachtenbundeling van rechtspersonen op hart- en vaatgebied die streven naar samenwerking met behoud van eigen identiteit;
• Bevorderen van de registratie van het aantal lijders aan hart- en vaatziekten;
• Bevorderen van het maatschappelijk contact tussen lijders en hun partners met andere lotgenoten;
• Bevorderen van preventie door het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin;
• Bevorderen van communicatie tussen patiënten en behandelende medici, verzorgenden en verplegend personeel;
• Bevorderen van daadwerkelijke begeleiding van patiënten tijdens ziekte, voor- en nazorg bij operaties en behandeling;
• Bevorderen van revalidatie en terugkeer in de maatschappij onder andere door het bevorderen van sport-, zwem- en trimactiviteiten onder deskundige begeleiding;
• Het geven van adviezen in materiële en mentale zaken;
• Het verwerven van financiële middelen om het doel zo goed mogelijk te realiseren.

Financiële verantwoording 2015-2019
Stichting Hartgroep Nederland heeft geen fondsen geworven en heeft geen actief fondsenwervingsbeleid. Bestuursleden betalen uit eigen middelen de gemaakte (on)kosten.